Trong Phật có dạy nên làm điều hiền lương, nên làm việc thiện để không bị báo ứng nhân quả. Tu tâm tích đức cho con cháu sau này...
1) Phật là bậc đáng tôn thờ. Phật là những bậc đã dày công tu luyện phước đức và trí tuệ, bởi thế đã được hoàn toàn minh mẫn và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Các Ngài đã dùng đức và trí ấy để dẫn dắt chúng sanh ra ngoài biển khổ luân hồi, và đua đến địa vị sáng suốt an vui. Trong công việc độ sanh ấy, các Ngài lại không bao giờ thối chuyển ngã lòng dù rằng gặp trở lực khó khăn.

bài cúng thần tài
Các Ngài đã nguyện độ cho toàn thể chúng sanh, cho đến khi nào không còn một chúng sanh nào để độ nữa mới thôi. thật là đúng với câu: “Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn”. Một bậc có đủ ba đức tính quý giá là Bi, Trí, Dũng, ba đức tính cơ bản mà một con người muốn được toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân, chẳng thể thiếu được.
2) Làm sao để thờ Phật đúng nghĩa. Như trên đã nói, chúng ta thờ Phật là để tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với một Vị đã có ân đức lớn với nhân loại. Tại sao lại thờ Phật? bởi để xoành xoạch ở trước mặt một gương mẫu sáng suốt trọn lành để khuôn rập tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta được chân, thiện, mỹ như Phật vậy.
Người ta thường nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Chúng ta thờ Phật là muốn luôn luôn được có bên mình ngọn đèn trí tuệ của Ngài, cái hương từ bi của Ngài, để được sáng lây, thơm lây, chứ không phải chúng ta có mục đích cậy cục Ngài để Ngài ban phước, trừ họa, để Ngài chở che cho chúng ta mua may bán đắt một cách bất lương….

văn khấn thay bàn thờ thần tài


3) Phải thờ Ðức Phật nào? Bởi có rất nhiều rất nhiều Đức Phật. Ðức Phật nào cũng có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ mênh mông cùng khắp và công đức tu hành phước trí vô lượng vô hạn cả; nên hễ thờ một Ðức Phật là thờ tuốt các Ðức Phật. Nhưng chúng ta cũng nên tuỳ theo thời kỳ giáo hóa của mỗi Ðức Phật và pháp môn tu hành mà thờ cho xứng lý, hợp cơ.
4) Cách thức thờ Phật như thế nào để đúng với nghi thức, lễ nghi Phật. Như vậy trong nhà giáo đồ, nếu muốn thờ tượng Phật, thì nhiều nhất là ba Vị. Và nên nhớ rằng, trong khi thờ Tam Thế Phật, phải sắp đặc chung một bàn. Nếu tượng lồng kiếng thì nên treo ngay thẳng, không được cái cao, cái thấp, cũng không được cái to, cái bé; còn như tượng gỗ, tượng đồng tượng sành, thì để ngang hàng đồng bực, không nên để tùng trên, cấp dưới.
bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn độc ông bà ở phía dưới hoặc sau đúng câu: “Tiền Phật hậu Linh, hay Thượng Phật hạ Linh”. Nếu nhà lầu thì thờ Phật ở tầng trên. Tại bàn thờ Phật không nên để tạp vật nào khác, ngoài bình bông, lư hương,, chân đèn và dĩa quả. Những vật này mỗi ngày đều chăm nom lau quét sạch sẽ luôn.