Em đang chơi, vừa mới được lên lon từ homicide lên vice

Em có thắc mắc ở 5 vụ án săn thằng BD, thì 5 vụ án này đều do thằng này thực hiện ạ Thế tại sao nhân chứng vật chứng mình lại thấy hết ở nhà của 5 thằng mình đã tóm ? Kể cả khi mình tóm 5 thằng đó, chúng nó cũng chả kêu oan

Nghĩ mãi mà chả hiểu đoạn này