tui cần bản hack cho diablo median 2008 ai có send nha

ngoại trừ art money và mấy bản hack vô tác dụng

thanks nhìu