tại sao down megamanx6 về giải nén ra 1 bản rồi chơi làm sao chỉ co icon hình tờ giấy ah bay jờ làm sao để chơi dây ai bít thì chi? nha!!!Thanks truoc