M5 đánh hay vãi các thím à, Elohell pick hơi dị và fail top & mid khi đánh giá sai M5Link nhé các thím: http://solomid.net/livestream.php?s=3116Phút 16 tỉ số là 10-1 và chênh lệch 10k cho M5