DOWNLOAD (D-link dưới cùng)Rapidshare

<div style="margin:20px; margin-top:5px">
<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Code:</div>
http://rapidshare.com/files/63114898/FM2008.part1.rar
http://rapidshare.com/files/63114924/FM2008.part2.rar
http://rapidshare.com/files/63115019/FM2008.part3.rar
http://rapidshare.com/files/63115075/FM2008.part4.rar
http://rapidshare.com/files/63114426/FM2008.part5.rar
http://rapidshare.com/files/63114835/FM2008.part6.rar
http://rapidshare.com/files/63108421/FM2008.part7.rar</pre>
</div>Mediafire

<div style="margin:20px; margin-top:5px">
<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Code:</div>
http://www.mediafire.com/?sharekey=f66a250a6825ed1aab1eab3e9fa335ca82ac3650 b0a476ba</pre>
</div>Badongo

<div style="margin:20px; margin-top:5px">
<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Code:</div>
Part 1 : http://www.badongo.com/file/4740319
Part 2 : http://www.badongo.com/file/4740316
Part 3 : http://www.badongo.com/file/4740332
Part 4 : http://www.badongo.com/file/4740354
Part 5 : http://www.badongo.com/file/4740340
Part 6 : http://www.badongo.com/file/4740333
Part 7 : http://www.badongo.com/file/4740343</pre>
</div>Megaupload

<div style="margin:20px; margin-top:5px">
<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Code:</div>
Part 1 : http://www.megaupload.com/?d=Y0D1ZSKT
Part 2 : http://www.megaupload.com/?d=397ZU2IL
Part 3 : http://www.megaupload.com/?d=YME9K97Z
Part 4 : http://www.megaupload.com/?d=3LZQS8CO
Part 5 : http://www.megaupload.com/?d=ICEODVMB
Part 6 : http://www.megaupload.com/?d=01B6QYEG
Part 7 : http://www.megaupload.com/?d=O0LETF5S</pre>
</div>Megaupload 2

<div style="margin:20px; margin-top:5px">
<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Code:</div>
http://www.megaupload.com/?d=54GTN1OD
http://www.megaupload.com/?d=5VUT6C5N
http://www.megaupload.com/?d=A48G8SVC
http://www.megaupload.com/?d=MAYSPHV7
http://www.megaupload.com/?d=0R5AGKAJ
http://www.megaupload.com/?d=YVDNV24G
http://www.megaupload.com/?d=R3J5B1EA</pre>
</div>D-links:

<div style="margin:20px; margin-top:5px">
<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Code:</div>
Part 1 : http://bikinivn.com/1/FM2008.part1.rar
Part 2 : http://bikinivn.com/1/FM2008.part2.rar
Part 3 : http://bikinivn.com/1/FM2008.part3.rar
Part 4 : http://bikinivn.com/1/FM2008.part4.rar
Part 5 : http://66.90.101.121/~fmvnncom/fmvn_download/FM2008.part5.rar
Part 6 : http://66.90.101.121/~fmvnncom/fmvn_download/FM2008.part6.rar
Part 7 : http://bikinivn.com/1/FM2008.part7.rar</pre>
</div>TẤT CẢ CÁC PART ĐỀU GIỐNG NHAU!Không biết trong file ảnh của bạn có Crack chưa ? Mình xin cung cấp link down riêng của file Crack:

<div style="margin:20px; margin-top:5px">
<div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Code:</div>
http://rapidshare.com/files/63251783/Fm2008Hatred.rar</pre>
</div>copyright:softvnn.com